Katalog Rehberine Hoş Geldiniz! Ücretsiz Üyelik | Giriş
katalog rehberi logo

Toyota Ürün Kataloğu

Küçük sayfalar halinde listele Sayfa sayfa listele ikişerli sayfalar halinde listele Sayfa sayfa göster Flash Bu katalogu tavsiye etBu sayfaya link veriniletişime geç mesaj gönderFirma Etiketleri

- araba

 

Toyota Ürün Kataloğu Kataloğu Hakkında

Her ifli daha da iyi yapman›n bir yolu mutlaka vard›r. ‹flte bu yüzden, yapt›¤›m›z her iflte sürekli geliflmenin yollar›n› ar›yoruz. Bu bir slogan ya da duvara as›p unuttu¤umuz bir misyon de¤il. Bu bizim çal›flma felsefemiz. Bunu tan›mlamak için kulland›¤›m›z sözcük: “kaizen”, yani “sürekli geliflim”. Toplam kaliteyi hedeflerken bize yol gösteren en önemli ilke iflte budur. Kaliteye verdi¤imiz bu önem, hayat standard›n›z› yükselten her Toyota ürününde ortaya ç›kar. Bunu biliyoruz, çünkü ba¤›ms›z müflteri memnuniyeti anketlerinde bunu siz söylüyorsunuz. Ayr›ca, Euro NCAP güvenlik testlerinde Toyota’n›n gösterdi¤i ola¤anüstü performans da bunun en önemli kan›tlar›ndan biri. Her fleyden önemlisi, bir Toyota’y› ald›¤›n›z ilk andan, onu satt›¤›n›z ana kadar size en güzel deneyimleri yaflatmak için çal›fl›yoruz.

Katalog Galerisi

Toyota Ürün Kataloğu

Toyota Ürün Kataloğu<<< İNCELE
mesaj gönder

PAYLAŞ:

 

Bu Kataloğu Sitenize Ekleyin:

Link:

Bu kodu kopyalayıp sitenize koyun:

Kod:

Toplam Gösterim : 26972


.

TOYOTA-SABANCI PAZARLAMA VE SATIfi A.fi.

mesaj gönder

Bu Kataloğu Sitenize Ekleyin:

Link:

Bu kodu kopyalayıp sitenize koyun:

Kod:

Bu sayfayı bir arkadaşına gönder.

Katalog Rehberi ile iletişime geç


 
Free counters

Site Meter